Regulamin


Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania z serwisu Artbidy („Serwis”). Osoby zarejestrowane w Serwisie („Użytkownicy”) mają obowiązek zaakceptować brzmienie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz respektować ich postanowienia. Jeśli jesteś osobą, która nie jest zarejestrowana i nie zgadzasz się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o jego opuszczenie. Artbidy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza ich akceptację.

Użytkowanie Serwisu i Usług


Artbidy umożliwia korzystanie z Serwisu i Usług oraz tekstów, obrazów, artykułów, fotografii, ilustracji, dźwięków, grafik, wykresów, klipów wideo i innych materiałów („Zawartość”) wyłącznie do użytku osobistego i jedynie w charakterze informacyjnym. Użytkownik nie może modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, uczestniczyć w ich przekazywaniu lub sprzedaży, publikować w Internecie lub w inny sposób wykorzystywać Serwis lub jakiekolwiek jego części dla dowolnego użytku publicznego lub komercyjnego bez pisemnej zgody Artbidy. Użytkownik nie może dystrybuować, transmitować, reprodukować, publikować, licencjonować, przepisywać, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek treści zawartych na tej stronie bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie zdjęcia dzieł w Serwisie są publikowane wyłącznie do użytku w ramach Serwisu lub Usług i podlegają wszystkim z ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone dla Artbidy.

Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować ingerować w działanie Serwisu lub Usług w jakikolwiek sposób. Użytkownik nie może używać żadnych robotów ani innego automatycznego urządzenia lub procesów ręcznych do monitorowania lub kopiowania strony Artbidy lub jakichkolwiek treści zawartych na niej bez pisemnej zgody Administratora Serwisu. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań powodujących celowe obciążenie serwerów Artbidy. 

Własność


Treści, strony i usługi Serwisu są chronione prawem Polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem moralnym, prawem do prywatności i prawem do wizerunku ( „Prawa własności intelektualnej”). Artbidy i jego Użytkownicy zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do publikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez korzystanie z Serwisu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Serwisu. 

Administrowanie Serwisem


Artbidy ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Serwisu lub Usług. Artbidy może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Artbidy może uniemożliwić mu korzystanie z Serwisu i Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji serwisu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył prawa Artbidy lub osoby trzeciej. Użytkownik przyjmuję do wiadomości, że Artbidy nie będzie ponosiło jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Materiały osób trzecich


Niektóre treści na stronie są publikowane przez osoby trzecie. Takie treści niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub opinie Artbidy. Artbidy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Artbidy nie gwarantuje ich prawdziwości oraz dokładności. Poleganie na treściach publikowanych przez osoby trzecie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Serwis może zawierać linki i odnośniki do stron zewnętrznych. Artbidy nie gwarantuje, że treści zawarte na tych stronach są prawdziwe, dokładne, zgodne z prawem i / lub nieszkodliwe. Artbidy nie gwarantuje, że strony zewnętrzne będą wolne od wirusów, lub że nie będą niekorzystnie wpływać na komputer Użytkownika. Wszelkie zażalenia i uwagi dotyczące jakiejkolwiek strony zewnętrznej należy kierować do jej administratora lub webmastera.

Prawa Artbidy do materiałow osób trzecich


Poprzez wysłanie wiadomości do Artbidy, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Serwisu lub poza nim, przyznaje się Artbidy wieczystą, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencje na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystowanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Użytkownik korzystając z Serwisu zrzeka się na jego rzecz wszelkich praw do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Serwisowi.

Polityka praw autorskich


Artbidy szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby robić to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ( "DMCA"), której tekst można znaleźć na stronie United States Copyright Office pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Artbidy będzie niezwłocznie odpowiadać na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które zostały należycie mu zgłoszone. Artbidy wyłączy lub usunie konta Użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że zawartość opublikowana w Serwisie została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o podanie Artbidy następujących informacji:

Należy zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone lub w przypadku wielu dzieł należy dostarczyć ich listę.

Należy wskazać miejsce materiału, którego prawa autorskie zostały naruszone, a następnie wskazać miejsce, w którym znajduje się on w Artbidy.

Należy podać imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

W treści zawiadomienia należy zawrzeć następujące oświadczenia:
"Oświadczam, że zakwestionowane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo (np dozwolonego użytku)."
"Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są prawdziwe oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​jestem właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa na mocy praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone. "

Zawiadomienie zawierające wszystkie powyższe elementy należy przesłać droga e-mailową na adres contact@artbidy.com.

Artbidy wszystkie takie zawiadomienia traktuje poważnie, a więc osoba, które je przesyła może być odpowiedzialna za szkody (w tym koszty prawne i opłaty sądowe), jeśli fałszywie informuje, że treść narusza prawa autorskie. W związku z tym, jeśli nie jesteś pewien, czy opublikowany materiał narusza Twoje prawa autorskie, możesz zasięgnąć porady adwokata.

Korzystając z Serwisu przyjmujesz do wiadomości, że Artbidy ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminemi oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Artbidy nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie. Artbidy zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Artbidy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań. 

Niedozwolne zachowania Użytkowników


Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu bez uprzedzenia:

- Brak poszanowania prywatności lub poglądów innych użytkowników.
- Korzystanie z Artbidy do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem.
- Podszywanie się pod inną osobę.
- Wysłanie spamu.
- Naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób.
- Publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe.
- Publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.