Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem artbidy.com

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest firma BDB Investments Łukasz Kuca, posługująca się numerem NIP 836-182-19-46, numerem REGON 100613432, zarejestrowana w Skierniewicach przy ulicy Nowomiejskiej 9, który jest: „operatorem serwisu Artbidy”.

Sposób zbierania danych osobowych


Dane osobowe zbierane w serwisie Artbidy są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do użytkowania serwisu Artbidy.

Zakres zbieranych danych osobowych


Podczas rejestracji w serwisie Artbidy użytkownik zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu email, numeru telefonu, a w dalszych krokach numeru NIP oraz dokładnych danych adresowych.

Podczas wizyty w serwisie Artbidy system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu Artbidy w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.

Cel zbierania danych osobowych


Dane osobowe użytkowników zebrane podczas rejestracji w serwisie bedą wykorzystywane w celach rozliczeniowych, weryfikacyjnych oraz do umożliwienia kontaktu między Kupującymi a Sprzedającymi.

Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu Artbidy będą
wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

Udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe Kupujących i Sprzedających zbierane przez operatora serwisu Artbidy będą im wzajemnie udostępniane w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartych za pośrednictwem w/w Serwisu.

W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu Artbidy podejmą działania windykacyjne.

Operator serwisu Artbidy pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

Kontakt


Operator serwisu Artbidy będzie się kontaktował z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub listownie w sprawach związanych z użytkowaniem Serwisu.

Użytkownicy, którzy zapisali się do newslettera, operator serwisu Artbidy będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zmiana danych


Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu Artbidy e-mailem na adres: contact@artbidy.com lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości email o charakterze marketingowym. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu Artbidy e-mailem, faksem lub listem tradycyjnym. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu Artbidy w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

Zabezpieczenie danych


Operator serwisu Artbidy dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Operator serwisu Artbidy zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora.

Odpowiedzialność


Operator serwisu Artbidy zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności Użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu Artbidy, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W serwisie Artbidy znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu Artbidy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

Zmiany w polityce prywatności


Operator serwisu Artbidy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie http://artbidy.com/information/privacy-policy.